هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - پلان اول
 • 1 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ایران - پلان دوم
 • 2 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ایران - پلان سوم
 • 3 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ایران - پلان چهارم
 • 5 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس