گواهی استاندارد DV

پشتیبانی از دامنه های بین المللی
تحویل در سریعترین زمان ممکن پس از پرداخت
نیاز به ارایه مدارک ندارد
قابل ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی

گواهی استاندارد DV ir

پشتیبانی از دامنه های بین المللی
تحویل در سریعترین زمان ممکن پس از پرداخت
نیاز به ارایه مدارک ندارد
قابل ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی

گواهی استاندارد DV WildCard

پشتیبانی از تمام دامنه ها
تحویل در سریعترین زمان ممکن پس از پرداخت
نیاز به ارایه مدارک ندارد
قابل ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی

گواهی تایید نام سازمان OV

پشتیبانی از تمام دامنه ها
تحویل یک هفته کاری پس از ارایه مدارک
نیاز به ارایه مدارک اشخاص حقوقی دارد
فقط قابل ارایه شرکت ها و اشخاص حقوقی

گواهی تایید نام سازمان OV WildCard

پشتیبانی از تمام دامنه ها
تحویل یک هفته کاری پس از ارایه مدارک
نیاز به ارایه مدارک اشخاص حقوقی دارد
فقط قابل ارایه به شرکت ها و اشخاص حقوقی

گواهی امنیتی برتر با نوار مرورگر سبز EV

پشتیبانی از تمام دامنه ها
تحویل یک هفته کاری پس از ارایه مدارک
نیاز به ارایه مدارک اشخاص حقوقی دارد
فقط قابل ارایه به شرکت ها و اشخاص حقوقی