سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان اول


ترافیک نامحدود


 • 1 گیگابایت رم
 • 25 گیگابایت NVMe هارد
 • 1 هسته CPU
سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان دوم


ترافیک نامحدود


 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت NVMe هارد
 • 1 هسته CPU
سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان سوم


ترافیک نامحدود


 • 4 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت NVMe هارد
 • 2 هسته CPU
سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان چهارم


ترافیک نامحدود


 • 4 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت NVMe هارد
 • 3 هسته CPU
سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان پنجم


ترافیک نامحدود


 • 8 گیگابایت رم
 • 125 گیگابایت NVMe هارد
 • 4 هسته CPU
سرور مجازی حرفه ای خارج - پلان سفارشی


ترافیک نامحدود


 • درخواست شما رم
 • به درخواست شما هارد
 • به درخواست شما CPU