هاست دانلود خارج - پلان اول
 • فضا 10 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان دوم
 • فضا 25 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان سوم
 • فضا 50 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان چهارم
 • فضا 100 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان پنجم
 • فضا 200 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان ششم
 • فضا 500 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان هفتم
 • فضا 1000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان هشتم
 • فضا 2000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان نهم
 • فضا 5000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX
هاست دانلود خارج - پلان دهم
 • فضا 10000 گیگابایت
 • اکانت FTP نامحدود
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور NginX