سرور مجازی ایران - پلان اول


ترافیک نامحدود


 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 30 گیگابایت SSD هارد
 • 30 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی
سرور مجازی ایران - پلان دوم


ترافیک نامحدود


 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 40 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی
سرور مجازی ایران - پلان سوم


ترافیک نامحدود


 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 60 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی
سرور مجازی ایران - پلان چهارم


ترافیک نامحدود


 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • 80 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی
سرور مجازی ایران - پلان پنجم


ترافیک نامحدود


 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی
سرور مجازی ایران - پلان ششم


ترافیک نامحدود


 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 150 گیگابایت SSD هارد
 • 150 گیگابایت فضای بکاپ رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • رایگان هزینه راه اندازی