نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلان اول

۵GB فضای دیسک
۵۰GB ترافیک ماهانه

  • ۵ تعداد وبسایت
نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلان دوم

۱۰GB فضای دیسک
۱۰۰GB ترافیک ماهانه

  • ۱۰ تعداد وبسایت
نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلان سوم

۲۰GB فضای دیسک
۲۰۰GB ترافیک ماهانه

  • ۲۰ تعداد وبسایت
نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلان چهارم

۳۵GB فضای دیسک
۲۵۰GB ترافیک ماهانه

  • ۳۵ تعداد وبسایت
نمایندگی هاست لینوکس ایران - پلان پنجم

۵۰GB فضای دیسک
۵۰۰GB ترافیک ماهانه

  • ۵۰ تعداد وبسایت