مانیتورینگ

مانیتورینگ - پلان1

دسترسی وب
ارسال ناتیفیکیشن از طریق ایمیل
تماس هنگام رخداد مشکل
امکان نگهداری و ارایه گزارش تا ۳ ماه

مانیتورینگ - پلان2

تمام امکانات پلان پایه
ارایه دسترسی وب و امکان ایجاد چند کاربر مجزا
امکان ارسال ناتیفیکیشن از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی
امکان نگهداری و ارایه گزارش تا ۱ سال