هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - پلان اول
 • 1 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان دوم
 • 2 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان سوم
 • 5 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان چهارم
 • 10 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان پنجم
 • 20 گیگابایت فضا
 • 10000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان ششم
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست ویندوز ایران - پلان نامحدود!
 • نامحدود! فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهانه
 • 5! تعداد وبسایت
 • نامحدود! تعداد ایمیل
 • نامحدود! تعداد دیتابیس